Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Jerzy Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KRĄŻNIKI LEWANDOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Jerzego Lewandowskiego, z którym można się kontaktować w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: rodo@krazniki.pl
3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
• przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym w celu/celach:
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),
– realizacji zawartych umów,
– w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO)
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawa o samorządzie gminnym Dz.U.2018.0.994 t.j.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Dane osobowe będą wykorzystywane do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełniania i sprostowania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
12. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.